Polityka Prywatności

§ 1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Zakres danych Użytkowników, jakie przetwarzane są przez Administratora uzależniony jest od rodzaju usługi, z której Użytkownik korzysta za pośrednictwem Serwisu.
2. Aby móc przeglądać treści zamieszczone w Serwisie, nie jest wymagane podanie żadnych danych identyfikacyjnych. Natomiast w przypadku pozostawienia oceny, opinii lub komentarza za pośrednictwem Serwisu, Spółka zbiera informacje dotyczące IP komputera danego Użytkownika oraz pseudonim Użytkownika, które mogą stanowić dane osobowe.
3. Administratorem tych danych jest Rankomat Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000549898 (dalej: „Spółka”, „my”), adres e-mail: office@ebroker.pl. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, możesz kontaktować się z nami na podane adresy.
4. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@rankomat.pl.
5. Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z Serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do wykonania usługi polegającej na umożliwieniu zamieszczenia w Serwisie oceny, opinii lub komentarza (dalej: „Usługa”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji Usługi.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas publikacji Twojej oceny, opinii lub komentarza w Serwisie, a po tym okresie mogą być przetwarzane dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

§2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) - uzasadniony interes administratora danych. Tym uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa systemów Spółki oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

§3 Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
2. Ponadto, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Spółkę Twoich danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§4 Ochrona danych osobowych

1. Spółka zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom nieuprawnionym oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w § 1.
2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. Dostęp do danych posiadają upoważnione osoby.

§5 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

Co do zasady, nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim. Dostęp do nich mogą mieć jednak podmioty, przy pomocy których świadczymy usługi (np. firma hostingowa). Zawarliśmy z takimi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie Twoich danych. Ponadto, możemy udostępnić Twoje dane innym podmiotom na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu. Wszelkie tego typu przypadki są starannie przez nas analizowane.